Dronacharya Awardees

S.No. Name Year Unit
1 Shri O.P. Bhardwaj 1986 SAI
2 Shri G.S. Sandhu 1999 SAI
3 Hon.Capt.Hawa Singh 2000 SSCB
4 Shri Anoop Kumar 2003 SAI
5 Shri Venu 2005 KAR
6 Shri D. Chandralal 2006 SAI
7 Shri Jagdish Singh 2007 SAI
8 Shri Jaydev Bisht 2008 RSPB
9 Shri Ibomcha Singh 2009 SAI
10 Shri I. Venkateshwara Rao 2010 SAI
11 Shri B.I. Fernandez 2012 Cuba
12 Shri Mahavir Singh 2013 DEL
13 Shri Ganapathy Manoharan 2014 SAI
14 Shri Sagar Mal Dhayal 2016 RSPS
15 Shri. Swatantar Raj Singh 2015 SAI