Dronacharya Awardees

S.No. Name Year Unit
1 Subedar Chenanda Achaiah Kuttappa 2018 SSCB
2 Shri Braja Bhusan Mohanty 2017 ORI
3 Shri Sagar Mal Dhayal 2016 RSPS
4 Shri. Swatantar Raj Singh 2015 SAI
5 Shri Ganapathy Manoharan 2014 SAI
6 Shri Mahavir Singh 2013 DEL
7 Shri B.I. Fernandez 2012 CUBA
8 Shri I.Venkateshwara Rao 2010 SAI
9 Shri Ibomcha Singh 2009 SAI
10 Shri Jaydev Bisht 2008 RSPB
11 Shri Jagdish Singh 2007 SAI
12 Shri D.Chandralal 2006 SAI
13 Shri Venu 2005 KAR
14 Shri Anoop Kumar 2003 SAI
15 Hon.Capt.Hawa Singh 2000 SSCB
16 Shri G.S.Sandhu 1999 SAI
17 Shri O.P.Bhardwaj 1986 SAI