RANKING ELITE WOMEN as on 03.06.2018

RANKING ELITE WOMEN as on 03.06.2018
1 MC Mary Kom 48 Kg RSPB
2 Monika 48 Kg MAN
3 Rajesh Narwal 48 Kg HAR
4 K Bina Devi 48 Kg MAN
5 Varsha Choudhary 48 Kg UP
6 Pooja Choudhary 48 Kg RAJ
1 Pinki Rani 51 Kg MAN
2 ShSarjubala Devi 51 Kg HAR
3 Nikhat Zareen 51 Kg HAR
4 Ritu 51 kg RSPB
5 Neeraj 51 Kg TEL
6 Meenakshi 51 kg AIP
7 VanlalDuati 51 Kg HAR
8 Saroj 51 Kg RAJ
1 M Meenakumari 54 Kg AIP
2 Manisha 54 Kg HAR
3 JamunaBoro 54 Kg ASM
4 Shvinder Kaur 54 Kg PUN
5 Shiksha 54Kg RSPB
1 Sonia Lather 57 Kg RSPB
2 Shashi Chopra 57 Kg HAR
3 Sonia 57 Kg AP
4 Y.Sandhyarani 57 Kg AIP
5 Mandeep Kaur 57 Kg PUN
1 L Sarita Devi 60 Kg AIP
2 Pavitra 60 Kg RSPB
3 Priyanka Choudhary 60 Kg UTK
4 Priyanka Thakur 60 Kg PUN
5 Monika 60 Kg HAR
1 PwilaoBasumatary 64 Kg RSPB
2 Simranjit Kaur 64 Kg PUN
3 K PravishChanu 64 Kg MAN
4 Poonam 64 Kg AIP
1 LovlinaBorgohain 69 Kg ASM
2 Pooja 69 Kg RSPB
3 HeenaTokas 69 Kg DEL
4 Memthoi Devi 69 Kg AIP
1 Saweety Boora 75 Kg HAR
2 AlariBoro 75 Kg ASM
3 Rumi Gogoi 75 Kg RSPB
4 Indraja K A 75 Kg KER
5 Jyoti 75 Kg RAJ
1 BhagyabatiKachari 81 Kg RSPB
2 LalfakmawiiRalte +81 Kg MIZ
3 Kalawati 81 Kg HAR
4 Pooja Rani 75 Kg HAR
5 Nirmala Rawat 81 kg AIP
6 Salam Ibemcha Devi 81 kg ARU
1 Seema Poonia +81 Kg RSPB
2 KavitaChahal +81 Kg AIP
3 Anupama +81 Kg HAR
4 Anaswara P M +81 Kg KER
5 Jigyasa +81 Kg MP

')