Elite Men & Women team participate in Ulaanbaatar Cup at Mongolia from 19-25th June,2018

Elite Men & Women team participate in Ulaanbaatar Cup at Mongolia from 19-25th June 2018

Sl No Name Weight Category
1 Himanshu Sharma 49 Kg
2 Salman Shaikh 52 Kg
3 Etash Khan Muhammed 56 Kg
4 Shiva Thapa 60 Kg
5 Ashish 64 Kg
6 Mandeep Jangra 69 Kg
7 Vanhlimpuia 75 Kg
8 Bina Devi Koijam 48 Kg
9 Shamjetsabam Sarjubala Devi 51Kg
10 Sonia Lather 57 Kg
11 Laishram Sarita Devi 60 Kg
12 Lovlina Borgohain 69 Kg
13 Jaydev Bisht Coach
14 Anil Coach
15 Inkamlak Coach
16 Satvir Kaur Coach
17 Raffaele Bergamasco Coach
18 Karanjeet Singh Doctor
19 Ahmed Afraz Video Analyst
20 Pawan Kumar Masseur
21 Aayush Chittaranjan Yekhande Physio
22 Sanjeev Pouri R/J
23 Mahendra Basapura Appanna Team Manager

')