75th Strandja Cup, 2024, Bulgaria from 1st to 12th February 2024

S.No Name Weight Ct.
1 Nikhat Zareen 50 Kg
2 Preeti 54 Kg
3 Sakshi 57 Kg
4 Manisha 60 Kg
5 Arundhati Choudhary 66 Kg
6 Lovlina Borgohain 75 Kg
7 Amit 51 Kg
8 Sachin 57 Kg
9 Vanshaj 63.5 Kg
10 Akash 71 Kg
11 Abhimanyu Loura 80 Kg
12 Naveen Kumar 92 Kg
13 Sagar 92+ Kg
14 Barun Singh Shagolshem 48 Kg
15 Lalit 54 Kg
16 Akash Ramesh Gorkha 60 Kg
17 Rajat 67 Kg
18 Deepak 75 Kg
19 Jugnoo 86 Kg
20 Mohammed Aitesamuddin Coach
21 Lalit Prasad Coach
22 Khimanand Belwal Coach
23 Durga Prasad Gandhamalla Coach
24 Poonam Sharma Coach
25 Aterah Tahoor Physiotherapist
26 Dhananjay Kulkamal Dubey Physiotherapist
27 Farhad Kavasji Engineer R&J

')