74th International Boxing Tournament STRANDJA at sufia Bulgaria from 18th 27th February 2023

1 Govind Kumar Sahani 48 Kg
2 Bishwamitra Chongtham 51 Kg
3 Sachin 54 Kg
4 Mohammed Hussam Uddin 57 Kg
5 Varinder Singh 60 Kg
6 Shiva Thapa 63.5 Kg
7 Akash  67 Kg
8 Nishant Dev 71 Kg
9 Sumit 75 Kg
10 Sahil 80 Kg
11 Kartik 86 Kg
12 Sanjeet 92 Kg
13 Narender 92+Kg
14 Chenanda Achaiah Kuttappa Head Coach
15 Lalit Prasad Coach
16 Ramanand Coach
17 D.S Yadav Coach
18 Dhananjay Kulkamal Dubey Physiotherapist

')