The International boxing tournament Elorda cup held at Kazakhstan from June 28th to 5th july 2022

1 Srinivasan Kalaivani 48 KG
2 Savita 50 KG
3 Jyoti 52 KG
4 Jamuna Boro 54 KG
5 Sonia Lather 57 KG
6 Simranjit Kaur Baatth 60 KG
7 Neema 63 KG
8 Priyanka Thakur 70 KG
9 Shalakha Singh Sansanwal 75 KG
10 Babita Bisht 81 KG
11 Sushma 81+ KG
12 Sundar Singh Gariya Coach
13 Manoj Kumar Raveendrakurup Kodiyilazhikath Coach
14 Renu Coach
15 Oshin Sharma Physiotherapist
16 Sonia Kanwar R/J

')