40th Golden Gloves of Vojvodina International Boxing Tournament at Subotica, Serbia from 12th to 19th September 2022.

Replacement of Boxer –  Click here to download

S.no Weight Name Unit
1 48 KG BHAWNA SHARAM HAR
2 50 KG KASHISH HP
3 52 KG DIVIKA GHORPADE MAH
4 54 KG NEERU KHATRI HAR
5 57 KG AARYA DEVENDRA MAH
6 60 KG KUNJRANI DEVI MAN
7 63 KG RAVINA HAR
8 66 KG PRIYANKA HAR
9 66 KG MASKAN RAJ
10 70 KG LASHU YADAV HAR
11 81 KG PRANJAL YADAV HAR
12 81+ KIRTI HAR
S.no Name Designation Unit
1 AMANPREET KAUR NCOE BHOPAL Head Coach
2 RADIA DEVI NCOE-ITANAGAR Coach
3 GURDEEP INDORA NCOE-ROHTAK Coach
4 AJEETA GOEL PHYSIOTHERAPIST

')