Elorda cup at Astana, Kazakhstan from 26th June to 2nd July 2023

1 Shvinder Kaur Sidhu Boxer/50 Kg
2 Shiksha Boxer/54 Kg
3 Sonia Lather Boxer/57 Kg
4 Poonam Boxer/60 Kg
5 Neema Boxer/63 Kg
6 Sushma Boxer/81 Kg
7 Bhaskar Chandra Bhatt Head Coach
8 Sundar Singh Gariya Coach
9 Poonam Sharma Coach
10 Sanchita Mukherjee Physiotherapist

')