“74th International Boxing Tournament STRANDJA at sufia Bulgaria from 18th 27th February 2023

S. No Name WT. Category
1 S. Kalaivani 48 Kg
2 Anamika 50 Kg
3 Jyoti 52 Kg
4 Sunita 54 Kg
5 Vinakshi 57 Kg
6 Simranjit Kaur Baatth 60 Kg
7 Mahi Lama 63 Kg
8 Ankushita Boro 66 Kg
9 Shruti Yadav 70 Kg
10 Arundhati Choudhary 75 Kg
11 Anupama 81 Kg
12 Monika 81+ Kg
13 Mr. Bhaskar Chandra Bhatt Head Coach
14 Mr. Jagdip Hooda Coach
15 Ms. Pranamika Borah Coach
16 Ms. Ramya Rao Physiotherapist

')