AIBA 1 STAR R&Js SEMINAR ROHTAK

REPORT OF THE AIBA 1 STAR R&Js SEMINAR HELD AT THE NATIONAL BOXING ACADE Y, ROTHAK, HARYANA
20TH TO 24TH FEBRUARY, 2017

SL. NAME UNIT
1 NEELAM PUNIYA DEL
3 RUPAK RAJ DUARAH ARU
4 G.S. RAJU AP
5 RAZIA SHABNAM WB
6 VIJAY GOTE MAH
7 SURESH KADAM MAH
8 PRITPAL SINGH PUN
9 GULSHAN PANCHAL HAR
10 PRITAM TOKAS DEL
11 LAXMI PUN
12 C.B. RAJE KER
13 SHAILESH THAKUR MAH
14 MANOJ KUMAR SSCB
15 VISHAL K NIRWAN RAJ
16 W.B. QUTUB ASM
17 ASHOK RAUT CHT
18 KULDEEP SHARMA DEL
19 BIPUL BORO ASM
20 BHUSHAN SAINI RSP
21 RAKESH NAUTIYAL RSPB
22 AJAY MORE RSPB
23 ASHOK SHEKHAR SSCB
24 VISHAL DAVE MAH
25 AS ADHIKARI RSPB
26 D.S. JEENA UTR
27 MANOJ LIMBOO SKM
28 UMESH GUPTA UP
29 SUNIL SINGH AIP
30 VULTHAVUNGA MIZ
31 SANJIV PAURI UTR
32 VIKRAM SINGH SSCB
33 RAJESH NAIK UP
34 ASHOK PANWAR RSPB
35 SONIYA KANWAR CHD

')