30th International Boxing Tournament “Adriatic Pearl” at Bar, Montenegro from 16th to 22nd February, 2021

S. No. Name Status Unit
1 Gitika 48 Kgs. HAR
2 Babyrojisana Chanu Naorem 51 Kgs. MAN
3 Neha 54 Kgs. HAR
4 Preeti 57 Kgs. HAR
5 Vinka 60 Kgs. HAR
6 Lucky Rana 64 Kgs. UKD
7 Arundhati Choudhary 69 Kgs. RAJ
8 Sanamacha Chanu Thokchom 75 Kgs. MAN
9 Raj Sahiba 81 Kgs. HAR
10 Alfiya Tarannum Akram Khan P. +81 Kgs. MAH
11 Bhaskar Chandra Bhatt Coach SAI
12 Sundar Singh Gariya Coach SAI
13 Amritpal Kaur Coach SAI
14 Varsha Tripathi Coach SAI
15 Reena Singh Physio SAI
16 Neelam R/Judge HAR

RESULT

S. No. Name Status Unit Medals
1 Gitika 48 Kgs. HAR SILVER
2 Babyrojisana Chanu Naorem 51 Kgs. MAN  GOLD
3 Neha 54 Kgs. HAR BRONZE
4 Preeti 57 Kgs. HAR BRONZE
5 Vinka 60 Kgs. HAR GOLD
6 Lucky Rana 64 Kgs. UKD SILVER
7 Arundhati Choudhary 69 Kgs. RAJ GOLD
8 Sanamacha Chanu Thokchom 75 Kgs. MAN GOLD
9 Raj Sahiba 81 Kgs. HAR SILVER
10 Alfiya Tarannum Akram Khan P. +81 Kgs. MAH GOLD

')