30th International Boxing Tournament “Adriatic Pearl” at Bar, Montenegro from 16th to 22nd February, 2021

S. No. Name Status Unit
1 Gitika 48 Kgs HAR
2 Babyrojisana Chanu Naorem 51 Kgs MAN
3 Neha 54 Kgs HAR
4 Preeti 57 Kgs HAR
5 Vinka 60 Kgs HAR
6 Lucky Rana 64 Kgs UKD
7 Arundhati Choudhary 69 Kgs RAJ
8 Sanamacha Chanu Thokchom 75 Kgs MAN
9 Raj Sahiba 81 Kgs HAR
10 Alfiya Tarannum Akram Khan P. +81 Kgs MAH
11 Bhaskar Chandra Bhatt Coach SAI
12 Sundar Singh Gariya Coach SAI
13 Amritpal Kaur Coach SAI
14 Varsha Tripathi Coach SAI
15 Reena Singh Physio SAI
16 Neelam R/Judge HAR

RESULT

S. No. Name Status Unit Medals
1 Gitika 48 Kgs. HAR SILVER
2 Babyrojisana Chanu Naorem 51 Kgs. MAN  GOLD
3 Neha 54 Kgs. HAR BRONZE
4 Preeti 57 Kgs. HAR BRONZE
5 Vinka 60 Kgs. HAR GOLD
6 Lucky Rana 64 Kgs. UKD SILVER
7 Arundhati Choudhary 69 Kgs. RAJ GOLD
8 Sanamacha Chanu Thokchom 75 Kgs. MAN GOLD
9 Raj Sahiba 81 Kgs. HAR SILVER
10 Alfiya Tarannum Akram Khan P. +81 Kgs. MAH GOLD

')