The ASBC Asian Junior Girls Boxing Championship at Amman, Jordan from 27th February to 15th March 2022.

S.No  Name Weight/designation
1 MAHI 46 Kg
2 PALAK AJAY 48 Kg
3 VINI 50 Kg
4 YAKSHIKA 52 Kg
5 SUPRIYA DEVI 54 Kg
6 VIDHI 57 Kg
7 NIKITA 60 Kg
8 SHRUSHTI SACHIN 63 Kg
9 TAMANNA 66 Kg
10 KRISHA 70 Kg
11 RUDRIKA 75 Kg
12 KHUSHI 80 Kg
13 NIRJHARA +81 Kg
14 GEETA CHANU COACH
15 OINAM BITEN COACH
16 JITENDER RAJ SINGH COACH
17 Manoj R/J
18 Farhad Kavasji R/J

')